ALGEMENE VOORWAARDEN GOYA DANCE STUDIO 2021/2022

Artikel 1. Definities
1.1 Eenmanszaak Goya Dance Studio gevestigd te Berkel en Rodenrijs, 2652JC Sneekermeerplatsoen 19 en ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78692784.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Goya Dance Studio.

Afwijkingen en/of aanvullingen op algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn beslist Goya Dance Studio, onder leiding van Ashley Rodrigues de Carvalho.
1.4 Danser: ieder natuurlijk persoon door wie/namens wie het inschrijfformulier is ondertekend en die zich heeft ingeschreven

voor danslessen van Goya Dance Studio.
1.5 Inschrijfformulier danscursus/overeenkomst: de danscursus overeenkomst tussen Goya Dance Studio en de deelnemer of

diens ouder/verzorger/, waarbij Goya Dance Studio zich verplicht een danscursus te verzorgen en de deelnemer of diens ouder/verzorger/ zich verplicht die danscursus te betalen.

Artikel 2. Danscursus Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Danser of diens ouder/verzorger het inschrijfformulier van Goya Dance Studio, ten aanzien van de betreffende Danscursus, invult en ondertekent, zowel schriftelijk als digitaal.

2.2 Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door diens ouder/verzorger.

2.3 Er kan één gratis proefles worden gevolgd. Na het volgen van de proefles is men verplicht zich bij verdere deelname in te schrijven middels het inschrijfformulier. Deze kan per mail, de website (www.goyadancestudio.nl) of tijdens de lessen overhandigd worden.

2.4 De Overeenkomst voor reguliere dansles wordt afgesloten voor de op het inschrijfformulier gekozen periode, te weten: ma 30 augustus 2021 t/m vrijdag 8 juli 2022 of een afwijkende vooraf bepaalde periode. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is mogelijk na een periode van 5 maanden na inschrijving, wanneer u kiest voor een 5 maanden cursus. Of 10 maanden na inschrijving, wanneer u kiest voor een 10 maanden cursus.

2.6 Indien de cursist na afloop van een cursus wil stoppen dient de uitschrijving 4 weken voor afloop per mail te geschieden. Indien er niet tijdig wordt beëindigd wordt de cursist geacht zich opnieuw in te hebben geschreven voor dezelfde cursusduur.

2.7 Bij de eerste inschrijving worden eenmalig € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.8 Goya Dance Studio behoudt zich het recht voor om de Danscursus te annuleren indien daar reden voor is.

(Overmachtssituaties)
2.9 Bij ziekte of afwezigheid van de docent(e) zal er gezocht worden naar vervanging, indien vervanging niet mogelijk is zal de

les indien mogelijk worden verzet en zullen de leerling of diens ouder/verzorger zo snel mogelijk op de hoogte gebracht

worden per mail en/of telefonisch.
2.10 Indien een les niet gevolgd kan worden door langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing kan het lidmaatschap

worden stopgezet. Goya Dance Studio mag hiervoor onderliggende (bewijs)stukken op vragen.
2.11 Goya Dance Studio is gemachtigd om de dansschool geheel te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en

schoolvakanties. In de maanden van schoolvakanties (basis- en voortgezet onderwijs) en feestdagen wanneer er geen

lessen worden gegeven, betaald men hetzelfde maandelijkse tarief als tijdens andere maanden.
2.12 De uit de danscursus overeenkomst voorvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.13 Goya Dance Studio heeft het recht de leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de leerling zich niet houdt aan

de huisregels en veiligheidsregels of medisch niet in staat is om de lessen te volgen.
2.14 Goya Dance Studio behoudt zich het recht cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen met een minimale

inschrijving van 4 leerlingen per team.
2.15 De duur van een cursus duurt ongeveer 40 lesweken, gedurende de periode van september tot begin juli. 2.16 Het is mogelijk dat er bij de cursus/activiteiten van Goya Dance Studio foto’s of video’s gemaakt worden van

cursisten/ouders/belangstellenden. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden.

Artikel 3. Betaling danscursus

3.1 Het voor de Danscursus verschuldigde cursusgeld staat vermeld op het inschrijfformulier en is tevens terug te vinden op de website, (www.goyadancestudio.nl).

3.2 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
3.3 Betaling verloopt maandelijks via automatische incasso van de op het inschrijfformulier opgegeven bankrekening.

3.4 Bij stornering door de klant zelf brengen wij 91 cent in rekening.
3.5 In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel

willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Desbetreffende instantie betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan Goya Dance Studio.

3.6 Goya Dance Studio heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

page1image22948352 page1image22948736

Artikel 4. Beëindiging lidmaatschap

4.1 Bij opzegging door langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing, is er nog 1 maand lesgeld verschuldigd. 4.2 Beëindiging van een overeenkomst gaat per opzegging. Opzegging dient door de danser per e-mail

(info@goyadancestudio.nl) te geschieden.
4.3 Beëindiging van de Overeenkomst is pas een feit wanneer deze daadwerkelijk door ons bevestigd is middels een

bevestigingse-mail. Uw uitschrijving zal na ontvangst binnen 5 werkdagen verwerkt worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De leerling is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijk conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) volledig op eigen risico.

5.2 Goya Dance Studio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, letsel, ziekte, handicap of andere beperking van de leerling, dan wel de oorzaak of het gevolg ervan.

5.3 Bezoek aan Goya Dance Studio is geheel op eigen risico. Goya Dance Studio is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de leerling of bezoeker.

5.4 Danser is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de aanwijzingen van de docent(e) op volledig eigen risico op. Voor ongelukken binnen en buiten onze dansschool zijn wij niet aansprakelijk. 5.5 Indien leerling een blessure, ziekte, handicap of andere beperking heeft, dient hij/zij dit voor aanvang van de les of zo

spoedig mogelijk na het bekend worden ervan te melden bij de betreffende docent(e).
5.6 De docenten zullen ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met de aan hun verstrekte informatie, maar zullen nimmer

verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte, handicap of andere beperking van de Danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.

Artikel 6. Huisregels

6.1 Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buitengedragen zijn.
6.2 Danser dient minstens 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn en zich voor aanvang van de les omgekleed te hebben en klaar

te staan.
6.3 Grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen of uitingen van erotische/pornografische aard is niet toegestaan. Schelden of

beledigen zijn niet toegestaan. Tevens wordt fysiek geweld niet getolereerd.
6.4 Er wordt alleen getraind in de zaal in het bijzijn en na toestemming van de docent.

Artikel 7. Reglement wedstrijdteams

7.1 Als de Danser deelneemt aan onze wedstrijdteams is aanwezigheid bij de lessen verplicht. Zonder afmelding is verzuim ongeoorloofd.
7.2 Met een geldige reden, uitgezonderd ziekte, dient de Danser zich uiterlijk 2 weken van tevoren af te melden per mail

info@goyadancestudio.nl voor trainingen en/of wedstrijden. Afmeldingen via andere media zijn niet geldig.
7.3 Geen enkele danser is verzekerd van een basisplaats tijdens wedstrijden en/of optredens.
7.4 Er mag, zonder toestemming van Goya Dance Studio, geen beeld/filmmateriaal van de choreografieën online geplaatst

worden. Openbaarmaking op Sociale Media door middel van beeld-/filmmateriaal of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Goya Dance Studio, is een overtreding.

Artikel 8. Overig

8.1 Goya Dance Studio mag de lesdagen en/of tijden van de danslessen tijdelijk of blijvend wijzigen.
8.2 Goya Dance Studio zal foto’s en filmpjes maken die ingezet worden ter promotie van de dansschool. Middel het

inschrijfformulier kunt u toestemming geven aan Goya Dance Studio om dit foto- en filmmateriaal te mogen gebruiken.
8.3 De leerstof van een les is afgestemd op eigen gebruik. Het is de danser ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) danser zich tot het betalen van een boete van minimaal EUR 450,- per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere

schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële

activiteiten.
8.4 Goya Dance Studio behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van de lessen/trainingen te publiceren.
8.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht locatie.
8.6 Tussentijds instromen gedurende het cursusjaar is mogelijk, de reeds gegeven lessen worden niet in rekening gebracht.

Artikel 9. Slotbepaling

9.1 Door inschrijving verklaart de Danser deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Goya Dance Studio te accepteren en hiernaar te handelen.

9.2 Een schriftelijk exemplaar kan worden opgevraagd bij Goya Dance Studio (info@goydancestudio.nl)